Publicacións

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO SEGUNDO A LOMLOE

Imaxe interactiva cos novos tipos de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo segundo a LOMLOE. Así mesmo inclúense as posibles medidas de atención á diversidade que indica a Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

COMO MANEXAR A ANSIEDADE

Pautas para identificar e manexar a ansiedade  e a preocupación excesiva ante os exames

UN NENO CON TEA NA MIÑA CLASE

Imaxe
Documento elaborado polo Servizo de Atención Temperá de Burgos que achega unha   breve explicación   sobre as características e necesidades educativas que poden ter os nenos e nenas con Trastorno de Espectro Autista, así como un conxunto de estratexias que se poden implementar nas aulas de Infantil.

ENTRADA A INFANTIL

PASO A 1º DE PRIMARIA

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

  Becas E aXudas para alumnADO con necesidadE específica de APOIO educativo de Natalia Longo

COIDAMOS TEA- GUÍA PARA FAMILIAS QUE RECIBEN O DIAGNÓSTICO DE TEA

Imaxe
Guía editada por  Federación Autismo Galicia dirixida ás familias que reciben un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista. O documento  tenta recadar información que pode ser moi útil neses momentos e pretende mitigar o impacto que se produce na dinámica familiar nesa primeira etapa.  No documento abórdanse temas que se poden clasificar en tres bloques: O primeiro relacionado coas inquietudes e sentimentos que xorden tras o diagnóstico; coas principais características das persoas con TEA e coas falsas crenza e mitos en torno a elas. No segundo trátanse temas relacionados coa comunicación, cos diferentes tipos de apoios  e intervencións terapéuticas,que poden facilitar a vida das persoas con autismo e as súas familias.  E, para finalizar, o terceiro bloque proporciona bibliografía e recursos sobre o tema, así como un directorio das entidades federadas de Autismo Galicia.  Para acceder ao documento, preme na imaxe