LEXISLACIÓN


ACCESIBILIDADE

ADMISIÓN DO ALUMNADO

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

ATENCIÓN TEMPERÁ
AVALIACIÓN


BACHARELATOCALENDARIO ESCOLAR

COMEDORES ESCOLARESCONSELLO ESCOLAR


CONVIVENCIA ESCOLAR


EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA


FORMACIÓN PROFESIONAL


LEIS DE EDUCACIÓN 

 • LOMLOE. lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación
 • Calendario de aplicación de la LOMLOE
 • Corrección de erros
 • Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio, de educación
 • Modifica a Lei orgánica 8/1995 de 3 de xullo reguladora do dereito á educación (artigos 4, 5.5, 6, 7, 8, 25, 31,36.1, 57 e 62)
 • Deroga a   Lei 14/1970, de 4 de agosto, xeral de educación e  financiamiento da reforma educativa; a Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo; a Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno dos centros docentes; a Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da educación; a Lei 24/1994, de 12 de xullo, pola que se establecen normas sobre concursos de provisión de postos de traballo para funcionarios docentes
 • LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
 • Modifica á Lei Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.(Apartado 3 do art. 42).
 • Modifica á Lei  Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. (Apartado 2 del artículo 54; Apartado 1 del art. 56 ; art. 57; art. 59; art. 60; apartado 1 del art. 61).
 • Modifica á Lei Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. (Engade apartado  3 á  disposición adicional octava).
 • Modificación limitada da Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
 • Modifica a redacción de case a totalidade da lei e engade novos apartados e artigos.
 • Deroga la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

LIBROS DE TEXTO


ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA


PLURILINGÜISMO


PROTOCOLOS

 • PROTOCOLO xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso.
 • PROTOCOLO para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.
 • PROTOCOLO de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.
 • PROTOCOLO de Atención educativa domiciliaria.
 • PROTOCOLO de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).
 • PROTOCOLO de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá.
 • PROTOCOLO para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual.
 • PROTOCOLO de protección de datos.
 • PROTOCOLOS de derivación e seguimento psicopedagóxico para a Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil na provincia da Coruña (USM-IX).
 • PROTOCOLO de Urxencias Sanitarias.
 • PROTOCOLO de identidade de xénero.
 • GUÍA DE ACTUACIÓN ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo.
 • PROTOCOLO de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo.
 • PROTOCOLO de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil (Actualización)
 • PROTOCOLO para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais.
 • PROTOCOLO para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe.
 • PROTOCOLO para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva.
 • PROCEDEMENTO corrector de condutas.
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo.

SAÍDAS DO ALUMNADO

TRANSPORTE


XORNADA LECTIVAComentarios