PORTFOLIO TOTAL DO TALENTO

Enquisa para coñecer os intereses, aptitudes e estilos de aprendizaxe do alumnado. Esta é a versión adaptada,  con pictogramas de ARASAAC, dun modelo proporcionado por Betina Represas, orientadora del CEE de Panxón.
A partir da información recollida a través desta ferramenta podemos averiguar cales son os potenciais puntos fortes dos nosos alumnos/as, que poden servir de base para unha aprendizaxe personalizada que permita o desenvolvemento de todo o seu potencial. 
Unha vez averiguadas esas fortalezas,toda a información recolida formará parte dun portafolio total do talento do alumno/a, que ten en conta aptitudes, intereses e aprendizaxes. 


Para acceder ao formulario sen pictogramas, podes pinchar AQUÍ

Comentarios