ALUMNADO CON TRASTORNO GRAVE DE CONDUTA


Un alumno presenta necesidades educativas especiais por un trastorno grave de conduta cando presenta alteracións mentais, emocionais ou do comportamento que, pola súa intensidade, frecuencia e duración, limitan o seu desenvolvemento educativo, a súa capacidade de axuste e adaptación, así como o xeito de enfrontar e resolver situacións cotiás. Considéranse dentro deste grupo:Trastornos de ansiedade
Trastorno disocial
Trastorno negativista desafiante
Violencia entre iguais

O novo artigo 14 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria otorga ao Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade rango de categoría propia fóra das necesidades educativas especiais.


Nesta páxina poderás atopar información sobre:

CONCEPTO E CLASIFICACIÓN

TRASTORNOS DE ANSIEDADE

TRASTORNO DISOCIAL

TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

VIOLENCIA ENTRE IGUAIS

GUÍAS PARA PROFESORADO

GUÍAS PARA AS FAMILIAS

CONDUTA

AUTOINSTRUCCIÓNS

ORGANIZACIÓN

RELAXACIÓN

CONTOS

VÍDEOS

ENLACES
ENTRADAS DESTE BLOGUE COA ETIQUETA TRASTORNO DE CONDUTATGC


CONCEPTO E CLASIFICACIÓN


Comportamiento problemático. Elementos previos: artigo do CREENA (Navarra) que aclara conceptos como conduta, comportamento problemático e explica posibles variables que inflúen no comportamento problemático

Clasificación y definiciones de los trastornos de conducta. CREENA: publicación na que se pode ver un cadro sobre os trastornos de conduta e se fala sobre as condutas que acostuman ser o núcleo problemático destes trastornosProyecto Esperi: Proxecto da Fundación Iberdrola e da Fundación O'Belén que traballa na investigación sobre trastornos do comportamento en nenos e adolescentes
Ponencia de la IV Jornadas de Atención a la Diversidad: Educación Emocional: Presentación do obradoiro sobre os trastornos de conduta, en xeral, e o o trastorno negativista desafiante das xornadas organizadas polo Goberno de Canarias
Trastornos graves de conducta: Manual de la Junta de Andalucía con pautas de atención ao alumnado con TGC
Alumnado con trastornos de conduta: Manual da Xunta de Galicia con información sobre o tema

Trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia: publicación de Ricardo Fandiño que fala sobre os trastornos de comportamento na infancia e na adolescencia, invitándonos a profundizar na parte dos mesmos que non se ve


Trastornos de la conducta. Guía de intervención en la escuela: Manual do Goberno de Aragón sobre os trastornos de conduta e a intervención nos mesmosAlteraciones del comportamiento en contextos educativos: material elaborado polo Goberno do Principado de Asturias con abundante información teórica e práctica

Detección y atención en el aula del trastorno límite de personalidad: documento da psicóloga Elena Guerrero Garijo e  o Dr.José Luis Carrasco Perera, director da Unidade de Trastornos da Persoalidade. Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Trastorno do comportamento: Guia didáctica do Goberno de Canarias
TRASTORNOS DE ANSIEDADE


Mutismo selectivo: Informe da rede norteamericana de ansiedade na infancia


Ansiedad de separación, rechazo y fobia escolar: Traballo publicado pola facultade de psicoloxía da Universidade de Barcelona

Fobia escolar: orientacións á familia ante unha fobia escolar.


Aprender a vivir con el Trastorno Obsesivo Compulsivo: Guía para familiares realizada por  ATOC

Los trastornos afectivos en la escuela: guía do programa escolar de desenvolvemento emocional de  Educastur

TRASTORNO DISOCIAL

Trastorno disocial. CREENA. información sobre o trastorno e resposta educativa

El trastorno de conducta disocial: publicación con información sobre este trastorno da Universidade de LleidaTRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

El trastorno negativista desafiantepublicación con información sobre este trastorno da Universidade de Lleida

Trastorno negativista desafiante, CREENA: definición e información sobre a detección,  diagnóstico e intervención psicopedagóxica

Pautas para niños con Trastorno Negativista Desafiante: publicación de Serpa (Servicios Psicológicos Aplicados).VIOLENCIA ENTRE IGUAIS

Plan Galego de Convivencia Escolar: portal con materiais, informacións, orientacións didácticas sobre temas relacionados coa convivencia escolar.CONDUTA

La técnica de la tortuga: técnica de autocontrol da conduta nun artigo de Marlene Schneider et al
Técnicas de modificación de conducta: esquemático cadro da asociación balear con técnicas para aumentar as condutas desexables ou diminuír as non desexablesManejo de la conducta en el aula: presentación de Raquel Chamorro con técnicas de modificación de condutaModificación de conduta: outra presentación con técnicas de modificación de condutaRELAXACIÓN

Enseñar a relajarse: Explicación da técnica de Koeppen para que os nenos aprendan a relaxarse.

Comentarios