ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES


Novo decreto polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Se queres acceder ao mesmo, pincha no seguinte enlace: 
Decreto 254/2012, do 13 de decembro 

Comentarios