jueves, 25 de octubre de 2012

DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS E PEDAGÓXICOS DO CENTRO


Este curso toca revisión de parte dos Documentos Pedagóxicos e Organizativos do centro.
A continuación tendes a base lexislativa, que existe ata o momento, para a súa realización nun centro de Educación Infantil e Primaria.
Aínda que algúns documentos teñen que estar referenciados no PEC, preséntanse por separado para facilitar a tarefa das distintas Comisións de Traballo.
Decreto374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 21-10-96. Corrección de erros DOG 06-11-96 e DOG 08-01-97)

Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG. 02-09-97)

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Artigo 121 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación

Artigo 21 da Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Artigo 8º.1 da Orde do 25 de xuño de 2009  da implantación, desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil

ROC das distintas etapas educativas coas súas correspondentes ordes de desenvolvemento que, en relación ao PEC, seguen en vigor en todos aqueles aspectos que non se opoñan á LOE.

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 21-10-96. Corrección de erros DOG 06-11-96 e DOG 08-01-97)

Capítulo I, Artigo 86º, 87º, 88º

PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Sección terceira do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación


PLAN DE CONVIVENCIA

Artigo 121.2 da Lei Orgánica  2/2006, do 3 de maio, de Educación

Artigo 7º.3 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolarización

Instrucións do 17 de outubro de 2007 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa sobre a constitución do observatorio da convivencia nos centros educativos e para a elaboración do plan de convivencia

Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO (NOF)


Artigo 124 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ROC das distintas etapas educativas coas súas correspondentes ordes de desenvolvemento que, en relación ao anterior Regulamento de Réximen Interno, seguen en vigor en todos aqueles aspectos que non se opoñan á LOE

Decreto374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria 

Capítulo III, Artigo 93º, 94º, 95º

RealDecreto 732/1995 polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia


PROXECTO LINGÜÍSTICO

Artigo 14º do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia


PROXECTO LECTOR

Artigo 6º.2 e Anexo IV do Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación prinmaria na Comunidade Autónoma de GaliciaPLAN DAS TIC

Artigo 6º.5 e Anexo V do Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de GaliciaFonte: "Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego" de Venancio Graña Martínez, 4ª edición


Máis enlaces...

Esquema dos documentos estratéxicos básicos: documento de asesoramento de jesús  Jarque García


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest