O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

O Departamento de Orientación (DO) é un servizo interno de atención á diversidade existente nos centros educativos que presta apoio ao profesorado e ao resto da comunidade educativa.
Actualmente existe en todos os centros de secundaria e tamén naqueles centros de primaria de máis de 12 unidades.  Cando os centros teñen menos de 12, contan con departamento de orientación compartida e, se teñen menos de seis unidades, figuran adscritos a outro Centro Educativo de Intantil e Primaria (CEIP).

Quen o compón?

O Departamento de Orientación dos CEIP ten a composición establecida no artigo 4 do Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Ao abeiro deste decreto no noso centro queda como sigue:
 • Xefa do Departamento.

 • Profesorado de apoio (Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe).

 • Profesorado responsable ou coordinador de ciclo.

 • No momento actual non hai centros adscritos ao colexio, polo que non existe representación dos mesmos.


De que se ocupa?

O Departamento de Orientación ten as seguintes funcións (artigo 10º do Orde do 24 de xullo de 1998):
 1. Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.
 2. De acordo coas directrices establecidas no plan de orientación deseñado conforme o que se establece no artigo 13º da presente orde e da comisión de coordinación pedagóxica do centro, elaborar as propostas do plan de orientación académica e do plan de acción titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado e ofrecerlle ao profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste plan.
 3. Participar na elaboración, seguimento e avaliación dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención á diversidade do alumnado e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción.
 4. Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións desfavorables como de sobredotación que presenten os alumnos e alumnas.
 5. Participar na avaliación psicopedagóxica conforme a normativa ó respecto e participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade.
 6. Facilitarlle á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para que o alumnado poida enfrontar adecuadamente os momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa ou a resolución de conflictos de relación interpersoal.
 7. Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos ou en calquera outro relacionado co seu ámbito de actuación.
 8. Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de intervención.
 9. Co obxecto de potenciar estratexias de actuación conxuntas, promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fillos: estimulación da motivación e intereses; adquisición de hábitos de hixiene e de autonomía; desenvolvemento motriz e da linguaxe; relacións interpersoais e aqueloutros aspectos que favorezan o desenvolvemento evolutivo do alumnado.
 10. Establecer canles de comunicación cos diferentes servicios ou institucións no ámbito das súas competencias.
 11. Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das súas funcións.
Que funcións ten a xefatura do Departamento de Orientación? (artigo 11º do Orde do 24 de xullo de 1998):
 1. Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento de orientación.
 2. Responsabilizarse da redacción do plan anual de actividades do departamento, velar polo seu cumprimento e elabora-la memoria final de curso.
 3. Representar o departamento na comisión de coordinación pedagóxica.
 4. Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con carácter extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente.
 5. Asistir ás reunións convocadas polo xefe ou xefa do departamento de orientación do instituto de educación secundaria ó que está adscrito.
 6. Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso.
 7. Coordinar a organización de espacios e instalacións para a orientación, así como a adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e conservación.
 8. Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, no caso de estar en posesión das titulacións que se indican no artigo 4 a) do Decreto 120/1998, e asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e os criterios establecidos no proxecto curricular do centro e responsabilizarse da elaboración do informe psicopedagóxico.
 9. Coordinar, en colaboración cos profesores ou profesoras de apoio, a atención do alumnado con necesidades educativas especiais, elevando á xefatura de estudios, cando cumpra, a proposta de organización da docencia para este alumnado.
 10. Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas.
 11. Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á orientación.
 12.  A participación do xefe/a do departamento de orientación nas sesións de avaliación responderá ás súas competencias de asesoramento e apoio ao profesorado e asistirá a elas con voz e sen voto.
Nos artigos 10 e 11 do DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, faise referencia ao Plan Xeral de Atención á Diversidade. Neste documento concrétanse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade que un centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado.
departamento de orientación é o responsable de elaborar, de acordo coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas dos equipos de ciclo, a proposta do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que trasladará ao equipo directivo.
 O Plan Xeral de Atención á Diversidade será aprobado polo consello escolar, por proposta do claustro do profesorado, e pasará a formar parte do proxecto educativo.
O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade.
Ao comezo de cada curso escolar, os departamentos de Orientación dos centros elaborarán a proposta da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que debe formar parte da programación xeral anual.
O equipo directivo incorporará a concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade á programación xeral anual, e velará polo seu cumprimento, avaliación e memoria.
Comentarios