ALUMNADO CON NEAE POR CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR


Un alumno pode presentar necesidade específica de apoio educativo derivada de condicións persoais ou de historia escolar cando manifesta dificultades na evolución das súas aprendizaxes e na adquisición de obxectivos e competencias por motivos de saúde, por pertenza a determinados grupos sociais ou minorías étnicas, por situacións socioculturais desfavorables, por escolarización desaxustada ou pola combinación de varios dos motivos mencionados.
Ademais e
ntre este alumnado podemos considerar: o alumnado en situación de absentismo, abandono escolar temperán e/ou desescolarización; o alumnado que precisa atención educativa hospitalaria e domiciliaria; o alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal; o alumnado sometido a medidas de protección e tutela; o alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar; o alumnado pertencente a familias itinerantes; a atención educativa a xoves embarazadas.

Nesta páxina atoparás información sobre:

ALUMNADO PERTENCENTE A MINORÍAS ÉTNICAS

SITUACIÓNS SOCIOCULTURAIS DESFAVORABLES

ALUMNADO CON ESCOLARIZACIÓN DESAXUSTADA, EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO OU ABANDONO ESCOLAR


ALUMNADO QUE PRECISA ATENCIÓN EDUCATIVA POR MOTIVOS DE SAÚDE

ALUMNADO CON ENFERMIDADES CRÓNICAS

ALUMNADO MENOR SOMETIDO A MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE PENAL

ALUMNADO SOMETIDO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN E TUTELA

ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E/OU ACOSO ESCOLAR

ATENCIÓN EDUCATIVA A XOVES EMBARAZADAS

ENLACES


ALUMNADO PERTENCENTE A MINORÍAS ÉTNICASCultura gitana: páxina con abundante información e recursos sobre a cultura xitanaRecursos para traballar o Día internacional do pobo xitano: enlace ao blog  Entre pasillos y aulasSITUACIÓNS SOCIOCULTURAIS DESFAVORABLES


Intervención temprana en medio sociocultural desfavorecido: documento de Rafael Mendía, aínda que ten varios anos, ten ideas interesantes

Atención al alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio: artigo da revista arxentina Efdeportes que expón posibles medidas a tomar


ALUMNADO CON ESCOLARIZACIÓN DESAXUSTADA, EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO OU ABANDONO ESCOLARAbsentismo escolar. Protocolo de intervención: protocolo do CEIP Intelhorce (Málaga)


Programa para garantizar el derecho a la educación: programa que propón unha intervención coordinada entre as institucións implicadas no problema de absentismo escolar
Protocolo de actuación absentismo escolar: protocolo de actuación ante absentismo escolar da Delegación Provincial de Educación de A Coruña
Atención educativa a la población itinerante: artigo sobre o tema da revista Comunidad EscolarProtocolo de actuación para a prevención e control do absentismo escolar, documentado editado pola xunta de Galicia que establece un procedemento común a seguir nestes casos


ALUMNADO QUE PRECISA ATENCIÓN EDUCATIVA POR MOTIVOS DE SAÚDE


Atención educativa hospitalaria e domiciliaria en Galicia: guía con información da Xunta de Galicia
Protocolo de atención educativa en red. Proyecto Alter: documento, enmarcado dentro do Proxecto Alter, que ten como finalidade a mellora educativa no contexto das aulas hospitalarias, mediante a implementación dun Protocolo de atención educativa en rede

Los derechos del niño enfermo y hospitalizado: documento  da Universidade de Navarra, escrito por Olga Lizasoáin, profesora de Pedagoxía Hospitalaria

Aulas hospitalarias: portal con moitos recursos, documentación e información para os profesionais que traballan neste ámbito educativo.


Hospitalandia: blog con interesantes recursos para nenos que están hospitalizados.    


Cinco loritos: Cuentos para nenos que están hospitalizados
ALUMNADO CON ENFERMIDADES CRÓNICAS
El niño con diabetes en el colegio: guía do goberno de Navarra

Enfermedades raras y crónicas: manual da Junta de AndalucíaManual para pacientes de fibrosis quística y sus padres: folleto para as familias con información sobre esta doenza
Recursos para la inclusión: educar a un niño con cáncer: guía para familias e profesorado do goberno de Navarra

Alumnado con cáncer. Protocolo de actuación: documento editado por la Asociación de Familias de Niños con cáncer de Castilla- la Mancha con pautas para los profesionales que se encuentran con esta realidad.

Alumnado con cáncer: entrada del blog Profe PT con múltiples recursos para familias y profesorado 


Recursos para la inclusión: elaborar  menús sin gluten: guía do goberno de Navarra para elaborar menús sen glutenTengo un niño con una cardiopatía en el aula: Guía do Defensor do Menor na Comunidade de Madrid


¿Qué es el síndrome de Prader-Willi?: guía con información da Asociación Española para el síndrome de Prader-Willi

El síndrome de Prader-Willi: guía para familias y profesionales: Guía informativa realizada pola Junta de Castilla y León

Manual para familias de personas afectadas por el Síndrome de Prader Willi: guía informativa da comunidade andaluza


Síndrome de Angelman: folleto informativo elaborado por ATTEM con información sobre este síndrome neurolóxico

ALUMNADO MENOR SOMETIDO A MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE PENAL

Intervención con los menores de edad en conflicto con la ley penal: proxecto socioeducativo de intervención do goberno de Aragón con menores infractores da lei

Atención educativa a menores con medidas judiciales. Parte I: documento de Ignacio Alcalde que describe as principais referencias lexislativas, os tipos de centros de menores e o seu funcionamento.

Atención educativa a menores con medidas judiciales. Parte II: documento de Ignacio Alcalde que describe as principais medidas de actuación cos menores con medidas xudiciais

Responsabilidad penal del menor: información y prevención para familias y alumnado : guía realizada pola Consejería de Educación de MurciaALUMNADO SOMETIDO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN E TUTELA
Guía de situaciones de riesgo en la infancia: guía da Junta de castilla y LeónProtocolo de actuación en caso de maltrato infantil: protocolo de actuación da junta de Andalucía
Protocolo básico de intervención ante el maltrato infantil: protocolo do Observatorio da infancia

Maltrato infantil. Protocolos de actuación: guía da Consejería de Educación de MurciaProtocolos de Actuación, Hojas de Notificación y otros documentos relacionados: Guía de recursos da FAPMI cos distintos protocolos das comunidades autónomas

Prevención del maltrato infantil: completa páxina elaborada por J.C. Pintos Cubo con enderezos de referencia, programas de prevención e lexislación sobre o maltrato infantil

Programa de sensibilización en el ámbito escolar contra el maltrato infantil:publicación editada pola asociación REA e a xerencia de Servizos sociais de Castilla e León con materiais e pautas para abordar este tema nas aulasAcollemento residencial: páxina de J:C: Pintos Cubo con moita información sobre recursos para persoas en réxime de acollemento residencial ou con medidas de protección

El acogimiento en familia ajena: documento elaborado pola asociación Cruz Roja no que se sentan as bases sobre as que se debería realizar o acollemento en familiasGuía didáctica en materia de adopción: material de apoio ao profesorado da Junta de Castilla y León que inclúe materiais e orientacións necesarias para traballar co alumnado aspectos relativos á adopción


La guía sobre la adopción dirigida al profesorado: consellos para poñer en práctica con alumnado adoptado ou de familias non convencionais 

ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E/OU ACOSO ESCOLAR
Guía para o profesorado sobre acoso escolarProtocolo para los centros educativos en caso de acoso entre compañeros: protocolo de actuación elaborado polo Goberno de Canarias

Poner fin a la violencia en la escuela: guía da UNESCO para os docentes


Plan Galego de Convivencia:materiais específicos divididos en seccións: traballo de aula, webquests, vídeos e películas, xogos, artigos e documentos e bibliografíaBullying:maltrato entre alumnos: páxina de Jordi Colell i Carme Escudé con propostas e orientacións para traballar na escola e coas familias

Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar: guía elaborada por Save the Children en colaboración co Concello de Barcelona, o Goberno Vasco e IRSE que pretende formar aos profesionais sobre a atención aos nenos/as vítimas da violencia doméstica
Una mirada hacia los hijos e hijas expuestos a situaciones de violencia de género: orientacións para a intervención elaboradas polos Asuntos sociais do Goberno de Aragón


Sanemos las heridas invisibles: niños expuestos a la violencia: versión dixital da guía para as familias, financiada polo Departamento de Xustiza dos Estados Unidos, con información sobre como recoñecer e que facer ante casos de nenos/as expostos a violencia doméstica


Impacto de la violencia de género sobre niños, niñas y adolescentes: Guía de intervención elaborada por distintas entidades de Galicia e Azores

Recursos educativos Tolerancia: completa recompilación de Educa Tolerancia con recursos para traballar a convivencia e atolerancia


Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género:  completa guía editada polo Goberno de Canarias


ATENCIÓN EDUCATIVA A XOVES EMBARAZADASLei 5/2010 do 23 de xuño  pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada

ENLACES

Instituto de Cultura Gitana: páxina do Goberno de España
Asociación de Enseñantes con Gitanos: asociación non gubernamental, civil, aconfesional, pluriétnica, intercultural e apartidista, de carácter socio-educativo e especialmente vinculada ao pobo xitanoDiccionario caló-español: diccionario dentro da páxina Portal del Flamenco y Universidad


Web del defensor del menor: páxina da comunidade de Madrid


Observatorio de la infancia: páxina do Goberno de España con información para promover e defender os dereitos da infancia

Portal do Benestar: páxina da Consellería de Traballo e benestar da Xunta de Galicia

Igualdade Galicia: páxina da secretaría de igualdade da Xunta de GaliciaTraballadores sociais do EOE: guía coas funcións dos traballadores sociais dos equipos específicos


Mundo de Milu: Portal educativo da Fundación Meniños


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest