ALUMNADO CON NEAE POR ALTAS CAPACIDADESUnha persoa presenta altas capacidades intelectuais cando manexa e relaciona, de maneira simultánea e eficaz, nun nivel sensiblemente superior á media, recursos cognitivos verbais, numéricos, lóxicos, memorísticos, espaciais e creativos. Considérase talentoso o alumnado que destaca especialmente e de maneira excepcional no manexo dun ou varios destes recursos.
Nesta páxina poderás atopar información sobre os seguintes aspectos:

CONCEPTO E DETECCIÓN

GUÍAS PARA AS FAMILIAS

GUÍA E ESTRATEXIAS PARA O PROFESORADO

AVALIACIÓN E PROBAS

XOGO

VIDEO

ENLACES
Enlace ás entradas deste blog coa etiqueta ALTAS CAPACIDADES

CONCEPTO E DETECCIÓN


El niño con superdotación intelectual: artigo de Yolanda Benito, directora do centro vallisoletano "Huerto del Rey" que pretende dar información e pautas para familias e profesorado encamiñadas a identificación temperá do alumnado con altas capacidades


Es mi hijo un superdotado? : artigo de Yolanda Benito que dá pistas sobre os posibles signos de alerta ante un neno superdotado


Trabajo en el aula con alumnos de altas capacidades: didáctica presentación de Ramona Gómez Iglesias (EOE de Ourense) con información sobre detección e intervención con alumnado de altas capacidadesRelación de protocolos para la detección temprana de alumnado con altas capacidades: documento con protocolos para a detección temperá do Goberno de Canarias


Hacia un protocolo de identificación de altas capacidades: artigo de Carmen Mª Pomar Tojo sobre o protocolo para poder realizar un boproceso de identificación de alumnado con diagnóstico de altas capacidades


Cuestionario para la identificación de alumnado con altas capacidades: Cuestionario para a identificación de alumnado con altas capacidades (9 a 14 anos) de Luz Pérez e Carmen López. O resultado non é vinculante pero, a partir dunha determinada puntuación, é recomendable profundizar con outro tipo de probas

Orientaciones para la valoración de las capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales: manual da Junta de Andalucía co plan de actuación para o alumnado con neae por altas capacidades intelectuais (2011-2013)

Evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades: artigo de Gabriel Comes et al publicado na Revista Educación Inclusiva, nº 1

Manifiesto por la educación de las Altas capacidades y el Talento 2012: manifesto realizado pola Fundación Avanza, a Fundación Inteligencia y Sociedad, a Fundación FANS e a Confederación de Asociaciones de Padres de Niños de Altas Capacidades CONFINES que ten como obxectivo ser un referente para a educación dos nenos/as con altas capacidades

Inventario para padres del descubrimiento de potencial: documento adaptado por Javier Tourón a partir do cuestionario elaborado por Karen Rogers

Inventario para profesores sobre habilidades de aprendizaje: documento adaptado por Javier Tourón a partir do cuestionario elaborado por Karen Rogers


GUÍAS PARA AS FAMILIAS


Marcos e Lucía son superdotados: documento elaborado por especialistas da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago, no que se aborda o tema das altas capacidades dun neno e unha nena, dende a perspectiva das familias, dos centros educativos e dende a propia visión dos rapacesOrientaciones para conocer y atender al alumnado con altas capacidades. Guía para as familias: guía do Goberno de Canarias para as familias que pretende axudalos a coñecer  e comprender mellor aos nenos con altas capacidadesPautas de intervención para la colaboración familia-escuela: ponencia de Mercé martínez das IV Xornadas de resposta educativa en el alumnado con altas capacidades de Murcia, 2008


Alumnos con altas capacidades: Guía para las familias: Guía para as familias do EOE da RiojaEducación familiar de los niños sobredotados: publicación de Luz Pérez con pautas para as familiasGUÍAS E ESTRATEXIAS PARA O PROFESORADO

Alumnado con sobredotación intelectual: manual da Xunta de GaliciaOrientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades: documento que  recolle as principais liñas que o goberno vasco deseñou para dar resposta ás necesidades específicas na atención ao alumnado con altas capacidades.


Características, necesidades, resposta educativa, atención educativa fóra da escola: páxina do CREENA sobre altas capacidades


Altas capacidades intelectuales: manual de la Junta de Andalucía con información sobre que se entende por altas capacidades, como detectalas e pautas para a escola e as familias.
  

Como trabajar en el aula con alumnado con altas capacidades. Aspectos metodolóxicos e estratexias de avaliación do Goberno de Canarias


Estrategias de intervención escolar: presentación da Fundación Ricart (Argentina)Guía para profesores de alumnos con altas capacidades: guía con pautas para o profesorado de Andreu Pina


 
Materiales y recursos alumnado con altas capacidades: Material da Junta de Castilla-La Mancha


Conceptualización, evaluación y respuesta educativa: materiais para a orientación educativa de Mª Dolores Calero et al

Un paso hacia la excelencia educativa: traballo de J.Carlos López Garzón que aboga porque a equidade nas escolas non se asimile a uniformidade. Pretende que o alumnado con altas capacidades teñan a posibilidade de ir máis alá da simple suficiencia.

Revista INFOCOP con artigos sobre avaliación e intervención en altas capacidades

La educación del alumnado con altas capacidades: Guía do  Goberno vasco


Factores emocionales y problemática de adaptación en alumnos superdotados: traballo de Yolanda Benito sobre o desenvolvemento social do alumnado superdotadoIntervención educativa ante una mente prodigiosa: exemplificación das  adaptacións curriculares levadas a cabo nun aula inclusiva


Experiencias educativas con el alumnado de Altas Capacidades: guia da comunidade de Valencia con exemplos de medidas curriculares e organizativas

Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo: proposta de atención ao alumnado con altas capacidades no marco da aula ordinaria cunha metodoloxía de aprendizaxe cooperativo

Beneficios del uso de TIC en la educación de alumnos con alta dotación intelectual: artigo do CNICE

Modelo de informe psicopedagóxico para alumnado con altas capacidades: modelo de informe do EOE de Ourense

Actividades de ampliación para alumnado de altas capacidades. Orientaciones para el profesorado: documento do goberno de Navarra con ideas para preparar actividades de ampliación e enriquecemento

 
Talleres de enriquecimiento extracurricular: resposta educativa ao alumnado de altas capacidades da Rexión de Murcia

Atención educativa a los alumnos y alumnas con altas capacidades: pautas e estratexias de ABSAC Baleares


Respuestas educativas al alumnado con altas capacidades intelectuales. Guía da Comunidade de Madrid sobre o alumnado con altas capacidades e pautas para as adaptacións de ampliación.PREPEDI I: Programa de enriquecemento curricular do Goberno de Canarias para Primaria AVALIACIÓN E PROBAS

Prueba verbal de Creatividad: instrumento que avalía o nivel de creatividade verbal de Edicións Educativas Canarias

Adaptación e baremación do test de pensamento creativo de Torrance: instrumento avalía o nivel de creatividade gráfica do alumnado do Goberno de Canarias

Escala de autoconcepto de Piers Harris (de 7 a 12 años): para obter información da percepción que o alumnado ten de si mesmo


Cuestionario de detección de niños con altas capacidades (3-4 anos) test para as familias  de Luz Pérez e Carmen López

El proceso evaluador de las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades. material do CREENA


Cuestionario para realizar la evaluación del contexto escolar: guía do Goberno de Navarra, que pretende identificar aspectos da programación que non resulten adecuados para o alumno e utilizalos como base para elaborar unha proposta educativa

Cuestionario para realizar la evaluación del contexto sociofamiliar: guía do Goberno de Navarra que pretende obter datos da familia e o alumno

Cuestionario para valorar la motivación: guía do Goberno de Navarra que pretende coñecer a motivación do logro do alumno e as atribucións respecto aos éxitos e fracasos

Cuestionario para valorar los intereses: guía do Goberno de navarra que pretende valorar os intereses de aprendizaxe concreto que presenta o alumno

Cuestionario para valorar las estrategias de aprendizaje y procesos cognitivos: guía do goberno de Navarra para valorar as estratexias de aprendizaxe utilizadas polo alumno

Modelo de informe de altas capacidades: modelo de informe psicopedagóxico

La evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades: artigo publicado na revista Educación inclusiva

Wikitalentos Liceo Castilla: wiki sobre altas capacidades elaborada por profesorado deste centroXOGO

Cálculo mental: páxina do goberno de Canarias

Ciencianet: A ciencia é divertida

La torre de Hanoi


Mecanografía

Puzzles

Retos: aula de desarrollo de capacidades do CEIP "Puerta de Sancho" (Zaragoza)

Tangram

Xogos de memoria

Xogos para pensar

10 desafíos para listos: sección da revista Quo con xogos de intelixencia e inxenio

Más desafíos para listos

Páxina para os rapaces. Asociación ASAC

VIDEO"Superdotados: al este de la campana de Gauss" é un documental dirixido por Luis Mora e  Adolpho Cañadas que obtivo o "Premio do Público" ao mellor documental no VII Festival de Málaga

¿Nos asusta el talento?: programa debate da segunda cadena de TVE "Para todos"
ENLACES


ALCAGI: Asociación de Altas Capacidades de Gipuzkoa


CONFINES Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales

Asociaciones españolas de altas capacidades, superdotación y talentoBanco de Recursos para el desarrollo de la creatividad y las altas capacidades: Banco de recursos en construción que propón  actividades e metodoloxías que favorezan o desenvolvemento das capacidades creativas de todo tipo de alumnado e, en especial, do alumnado de altas capacidades


Centro Huerta del Rey: centro de identificación, seguimento, formación e investigación no campo da superdotación e o talento

Aula de desarrollo de capacidades: blog do colexio público Puerta de Sancho con moitas actividades para alumnado con altas capacidadesCEIP "Luis Vives": páxina deste colexio de Elche con actividades e recursos para a elaboración de unidades didácticas adaptadas para alumnado con altas capacidades


Profundiza: programa de profundización de coñecementos da Junta de Andalucía


Fundación para la ayuda a niños y jóvenes con altas capacidades (FANJAC)
 

Asociación para el desarrollo de la creatividad y el talento (CREDEYTA)


Asociación Española para el estudio de la superdotación y el talento (AEST)Mensa España: organización internacional de persoas superdotadas

Talento y educación: blog de Javier Tourón, profesor da Universidade de Navarra

Altas capacidades da Wiki do CEIP Joaquín Carrión Valverde

Altas capacidades intelectuales, páxina de Mª Eugenia Pérez con información  e recursos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest