lunes, 16 de abril de 2012

RECOMPILACIÓN DA LEXISLACIÓN DA CCAA GALEGABUSCA NO DOG: enlace ao buscador da xuntaLexislación educativa de Galicia: completa páxina con lexislación educativa de nivel non universitario da comunidade galega.


ACCESIBILIDADE

Lei 10/2014 do 3 de decembro de accesibilidade

ADMISIÓN DO ALUMNADOOrde do 25 de xaneiro de 2017 poña que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (Modifica a Orde do 12 de marzo de 2013)


Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

ANEXO I Reserva de praza


Decreto 254/2012 de 13 de decembro de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos

Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DEROGADO)


Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral


Lexislación relacionada coa atención á diversidade, o acneae e a función orientadora, recopilación de Alicia Guerrero Seijas, vía Mónica Diz


ATENCIÓN TEMPERÁ

Decreto 183/2013 de 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

DECRETO 69/1998, de 26 de febrero, polo que se regula a atención temperá a discapacitados na Comunidade Autónoma de Galicia. (DEROGADOS artigos 1,2,3.2 e 5).

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá, Xunta de Galicia

AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA

BACHARELATO


COMEDORES ESCOLARESCONSELLO ESCOLAR


CONVIVENCIA ESCOLAR
EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIADecreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia


GASTO PÚBLICOModifica a Lei orgánica 8/1995 de 3 de xullo reguladora do dereito á educación (artigos 4, 5.5, 6, 7, 8, 25, 31,36.1, 57 e 62)

Deroga a   Lei 14/1970, de 4 de agosto, xeral de educación e  financiamiento da reforma educativa; a Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo; a Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno dos centros docentes; a Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da educación; a Lei 24/1994, de 12 de xullo, pola que se establecen normas sobre concursos de provisión de postos de traballo para funcionarios docentes


LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Modifica á Lei Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.(Apartado 3 do art. 42).

Modifica á Lei  Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
(Apartado 2 del artículo 54; Apartado 1 del art. 56 ; art. 57; art. 59; art. 60; apartado 1 del art. 61).
Modifica á Lei Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. (Engade apartado  3 á  disposición adicional octava).
Modificación limitada da Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Modifica a redacción de case a totalidade da lei e engade novos apartados e artigos.
Deroga la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Desarrollo e aplicación da LOMCE: enlace a unha completa entrada do blog da orientadora Mónica Diz


LIBROS DE TEXTOORDE do 13 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especialOrde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTOOrde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación UniversitariaModificación parcial desta orde (horarios) 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización

Circular nº 17/2003 da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa e da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se dictan instruccións para unifica-las actuacións e establece-las accións prioritarias dos servicios de orientación educativa e profesional do ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2003-2004


PLURILINGÜISMO

PROMOCIÓN DO USO DO GALEGO


DOG 29-6-2007. Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo (Derogada)REGULAMENTO ORGÁNICOXORNADA LECTIVA

8 comentarios:

 1. Graciñas por este fantástico e laborioso traballo de recompliación, tan completo e ben organizado!

  ResponderEliminar
 2. Grazas a ti polo comentario! Alégrame que che resulte útil! Un saúdo dende orientacióncondesa!!

  ResponderEliminar
 3. Grazas a tí polo comentario. Un saúdo desde orientacióncondesa!

  ResponderEliminar
 4. Moi boa a organización da lexislación, facilita o traballo para atopalas. Paréceme un súper traballo

  ResponderEliminar
 5. Moitas grazas; Natalia! Alégrome que che resulte útil. Un saúdo desde orientacióncondesa!!

  ResponderEliminar
 6. Mil grazas por este traballo incrible!

  Como podo saber se unha lei segue vixente ou foi derogada? Nomeadamente, a orde do 22 de xullo de 1997 da Consellería de Educación. É que quero saber se o que alí se estipula con respecto aos traballos extraescolares (deberes) segue estando vixente ou xa non.

  ResponderEliminar
 7. Moitas grazas polo teu comentario!
  En canto ao que me preguntas, para saber se unha lei segue vixente pódese mirar na búsqueda sinxela ou avanzada do BOE. Se é unha lei de certa relevancia, sexa estatal ou autonómica, indícase o texto orixinal e as posibles modificacións. Ademais cando se deroga unha lei acostuman poñelo nas disposicións finais de leis posteriores.
  En canto á orde do 22 de xullo de 1997 non me consta que estea derogada, pero que eu saiba, cando menos foi modificada no Decreto 105/2014 de 4 de setembro.
  Neste último especifícase na disposición adicional 3ª, adicada as tarefas escolares, o seguinte:

  1. Os centros docentes poderán incluir dentro da súa programación xeral anual, segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, as pautas e/ou criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de educación primaria, de xeito que entronque co adecuado desenvolvemento das competencias clave do alumnado segundo os seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de progresividade ao longo da etapa educativa.

  2. No caso do seu establecemento, terase en conta un adecuado encaixe na vida das familias, de xeito que se facilite a participación activa destas na aprendizaxe e a adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respeto aos tempos de ocio do alumnado. Ao mesmo tempo, fomentarase a responsabilidade do alumnado na súa formación e autonomía, en liña cunha cultura do esforzo e do traballo.

  ResponderEliminar

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest